GCLUBSTAR OFFICIAL เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หน้าหลัก Uncategorized

มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้

มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้

มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้ กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ หน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลังนั่นเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมมี แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืน พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราตามที่กำหนด เมื่อจบการศึกษาแล้ว

และเป็นกองทุนให้เงินกู้ยืมแก่ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยจะต้องชำระหนี้คืนเมื่อจบการศึกษาแล้ว สำหรับใคร ที่ประสงค์ต้องการขอกู้ยืมเงินดังกล่าวคงอยากรู้ไหม ว่ามีขั้นตอนการขอกู้ยืมมีอะไรบ้าง คุณสมบัติในการขอกู้เป็นอย่างไรบ้าง ต้องใช้เงินคืนเมื่อไหร่ อะไรยังไง แต่ก่อนจะไปรู้ว่าต้องทำยังไง ลองมาดูกันว่ากองทุนี้ SLOT เกิดขึ้นได้อย่างไร

มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้

ประวัติของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่รู้จกดีในาม กยศ. มีภาษาอังกฤษ คือ Student Loan Fund เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับและ ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการเป็น กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาล ก็ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืม joker slot เพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษานั่นเอง

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน”

พันธกิจ คือ

 1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่มีการขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 2. มีการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

ปัจจุบันนี้ มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 PGSLOT มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศนั้น สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และ ยังเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แล้วถ้าอยากจะได้ทุน กยศ ต้องทำยังไงกันนะ ?

การที่จะขอทุน กยศ. นั้น ต้องมารู้จักประเภทผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ต้องมีสถานะเป็น นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ betufa

 1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ (รายใหม่)
 2. ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา (รายเก่า)
 3. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รายเก่า)
มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มีอะไรบ้าง

 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. เป็นที่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี joker gaming รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

การชำระหนี้และดอกเบี้ย กยศ. เป็นอย่างไรกันนะ ?

ผู้ที่กู้ยืมจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน หลังจากที่สำเร็จหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จภายในเวลา 15 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

มาทำความรู้จัก กยศ. กัน รู้ก่อนกู้

เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
 1. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
 1. เอกสารประกอบการรับรองรายได้
 1. หนังสือที่แสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 2. แผนผังที่แสดงถึงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ใบแสดงผลการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 4. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมเอง

ข้อดี ของการกู้ กยศ.

ข้อเสีย ของการกู้ กยศ.

ขั้นตอนของการขอทุนนั้น ค่อนข้างยากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้กู้หลายรายที่ไม่ผ่อนชำระหนี้คืนหลังจากเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้กู้รายใหม่ๆ นั้นมีสิทธิรับเงินกู้ได้ยากขึ้น อ่านเพิ่มเติม Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง!

Last Update : 15 กรกฎาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)